طبیب

صحت مصوونیت است.

صحت عامه سیاسی و مدیریت های ترمیناتوری

جناب ریس صاحب دولت:         

 یکی از دلایل نبود یک مدیریت خوب در وزارت صحت در چند سال اخیر حضور سلیقه های گوناگون     سیاسی ، تنظمی وانجیویی در این وزارت است که آن رابه محل برخورد های غیر علمی و غیر مسلکی  تبدیل وحضور افرادی را که با فرهنگ کار، اسلحه کتاب و تجارب کافی خدمات صحی در زمان صلح وجنگ آراسته میباشند را کم رنگ ساخته است و در عوض وزارت را مشغول امورات پراگنده بنام عرضه خدمات صحی نموده است که به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی یک کشور پس ازجنگ بوده نمیتواند زیرا در نبود نظام صحی سالم در یک کشور مصونیت وامنیت اتباع آن با هیچ نوع استراتیژی وتکنالوژی نظامی تامین شده نمیتواند. از همینرو پیشنهادات چندی را حضور شما جهت بهبود صحت عامه کشور در استقامت آزادی مسلکی و علمی وزارت صحت از تعفن سیاسی ورهایی آن ازتنوع سلیقه های حزبی و تنظمی تقدیم مینمایم .

                                                                                

1 - با درک کافی از تجارب ناکام یک دهه اخیر چنین پنداشته میشود که تعین یک فرد با داشتن تجربه فراوان از خدمات صحی و شفاخانه داری در راس وزارت صحت که بر علاوه مدیریت خوب حداقل در یکی یا دو رشته طب تخصص داشته باشد میتواند وزارت را در استقامت غنا مندی هر چه بیشتر رهنمایی کند.                                                                                                                               

 2 - جهت تعین استقامت کاری سالم و جلوگیری از مداخله اراکین بخش های مختلف وزارت،  معینیت مسلکی وزارت با تفکر جدید خدمات تخصصی دوباره احیا و در راس آن یک مدیر خوب باتجارب تخصصی گماشته شود که مانند یک مشاور ارشد مسلکی در کنار وزیر صحت به تقویه روند مسلکی سازی و زارت کوشا باشد.                                                                                                 

 3- پروگرام اکمال تخصص که از سال 1343  تحت رهنمایی داکتران کشور امریکا در کشور آغاز واز سال 1368  بدین سو با پشت کار وتلاش متخصصان ورزیده کشور تا امروز تحت نام ریاست آموزش وانکشاف به تربیه دکتوران جوان تا درجه تخصص مشغول میباشد باید به ریاست عمومی ارتقا   ورشته های تخصصی مطابق نور م جهانی دوباره تصنیف گردد زیرا با تصنیف کلاسیک شفاخانه داری  زمان سلطنتی ارایه خدمات معاصر طبی وایجاد فضا برای رشد استعداد های نوین مسلکی بر مبنای تکنالوژی جدید ناممکن میباشد که امیدوارم در خور افزایش بودیجوی ووسعت تشکیلاتی دولت وحکومت باتوجه مبرم شما به اصل تخصص صورت گیرد .           

 

  4 - در قسمت تشکیلات غیر عادلانه بخشهای معالجوی وزارت ( کلینیک ها و شفاخانه ها) که سنگر اول   خدمات صحی در مقابله با امراض میباشند وهر سال زیر قیچی اصلاحات اداری از حجم آن کاسته میشود تجدید نظر به عمل آید تا خدمات تخصصی شفاخانه ها با معیارات جهانی توام گردد وکیفیت خدمات به احد اقل مطلوبیت آن برسد. زیرافرهنگ کار در شفاخانه های تخصصی زیر استبداد حاکمیت نوین اصلاحات اداری دروزارت صحت به فرهنگ مزدور کاری تبدیل شده و خسته گی مفرط پرسونل طبی در جریان کار دراذهان عامه به بی تفاوتی تعبیر و باعث مشکلات فراوان اجتماعی میگردد. اما متاسفانه در وزارت صحت نورم کارداکتران با وجود کسب تجارب فراوان علمی و مسلکی نادیده گرفته شده و استدلال در این مورد با منطق اجاره داری و روز مزدی استوارمیباشد .                                  

 

 5- خدمات طب وقایوی باید با خدمات معالجوی همگام به بهبود وضعیت صحی کشور بپردازد و وزارت صحت در حفظ تعادل این دو مسیر مکلفیت ملی خود را باید داشته باشد زیرا در گذشته دیده شده است که وزارت صحت در مشغولیت ذهنی صحت محیطی خدمات معالجوی را فراموش نموده است.    

 

 6- خدمات صحی بر علاوه کار مسلکی و علمی یک جنبه عاطفی  و معنوی نیز دارد که تعین افراد با تنها معیار تخصص اما بدون تعهد وحس مردم دوستی مدیریت های ترمیناتوری راباعث گردیده که در پی منفعت جویی روز افزون با نرم افزار شوک فرهنگی وزارت صحت را به لابرتوار تجربی پروژه های یکبار مصرف و مقطعی تبدیل نموده و ضمانت آینده صحت عامه کشور را به برنامه های جیره بندی شده دونر های خارجی که اولین لابرتوار آن افغانستان میباشد سپرده است که در قسمت  تقرر افراد امید این اصل فراموش نگردد.                                                                               

بااحترام

داکتر سید شبیر عابر

 

 

دوشعر بهاری به مناسبت سال 1390  خورشیدی

 

 

      باید علم بهارو باران افراشت                                                                                          

      تا حوصله است شخم باید زد وکاشت                                                     

      ما سبز شویم یا نه غمی نیست ولی                                                                              

     این مزرعه را سبز نگه باید داشت

                                                                                          عبدالقهار عاصی                    

 

 

 

         دل ازوجود تو از نگهت حضور تو

         بوی بهار میگیرد

          بیا که از تو زمستان                                                                               

         هوای یخبندان

          کنارمیگیرد.                                                                                        

          درخت خاطر من، تاروپود هستی من                                                          

                                  در هوای مقدم تو                        

           برای فصل نو                                                              

           امید نو                                                                                        

          طراوت نو                                                                                           

          شگوفه میکند و برگ بار میگیرد.                                      

         بیا که از تو زمستان کنار میگیرد.

                                                                            داکتر شبیر عابر

 

این نامه یک سال قبل در نشریه انکشاف خودی به چاپ رسید که باوجود عکس العمل وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت صحت آنرا به بی تفاوتی استقبال نمود از همین روخواستیم آنرا دوباره به نشر برسانیم

تجارت بی سرمایه در وزارت صحت عامه

نامه ء به سرپرست وزارت صحت عامه ج.ا.ا

اولا" تشریف آوری تانرادر مقام بامسولیت همه نه چندان سلامت این وزارت خوش آمدید میگویم وامید وارم تا صداقت کاری ،کیفیت بالای عرضه خدمات صحی و شفافیت در امور مسلکی و علمی وزارت جامه عمل بپوشاند و ثانیا" آرزومندم از فضای مسلکی این وزارت تعفن سیاسی ،قومی و گروهی واز جامه سفید آن لکه های ناباوری و سو استفاده هاراپاک سازی نمایید. تامدیریت های نابکار و ناکام ایتلافی، حزبی ،انجیویی و بلاخره چند سلیقه یی را باکمال خردمندی به مدیریت واقعی مبدل سازید تا بیچاره ترین و بی امکانات ترین های این ملت بجای تداوی درست قربانی نمایشات انفلونزای خوکی ،پولیو و غیره سناریو های دیسا نتی نشوند و خدمات صحی معنای واقعی را در دسترسی عادلانه ترین امکانات طبی پیدا نماید وتجارتخانهء کهنه کاران ذخم دوش و شیر روزی های چسپیده به چوکی های میراثی و سلطنتی دروزارت برای همیش بسته شود .                                                                                                    

 جناب وزیر:              

 از نمونه های این تجارت یکی هم سواستفاده های بیرقی افرادیست که در چوکات کمیسیون ها و بخصوص کمیسیون ایکو کاردیوگرافی تجارت های بی سرمایه را در داخل وزارت آغاز کرده اند که جواز این تجازت بی سرمایه از بخت بلند قحط الرجالی معاصر به دستان ناپاک گروه چند نفری که میتوان آنرا مافیای ایمیجینگ نیز نامید تعلق دارد . که این افراد در بساط جو موجود با استفاده نامشروع از فرهنگ کمیسیونی در داخل وزارت به دوشیدن بدنهء ذخمی صحت عامه افغانستان مصروف و حس ناتمام سادیستی شانرا مشبوع میسازند . این شخصیت های سمارقی که از رعد و برق تصادف زمان سربلند کرده اند چنان زهر آلود اند که حتی دیدن شان انسان را مسموم میکند و چه بسا که صلاحیت لمس انسان های پاک و صادق رانیز نصیب شده اند                                

جناب وزیر صاحب !

درد دارد اگر به داشتهء تان کسی ایراد نداشتن گیرد و این مقوله در تمام جنبه های زندگی صادق است و به این اساس ضرورت انسان به حس تشویق لایتناهی است. واگر این حس نمیبود امروز بشریت به اوج کمال نمیرسید و جایگاه فعلی را نمیداشت. اما متاسفانه در تجارت خانه کمیسیون ایکو کاردیوگرافی این حس به باطلاق متعفن سو استفاده های شخصی ، مسلکی و اقتصادی تبدیل و همه ساله زیر ساتول توهین این ابر مردان خوش طا لع استعداد های فراوان تکه تکه و پارچه پارچه شده و این آقایان از این قصابی مسلکی لذت میبرند. ازینرو برای جلوگیری ازچور و چپاول این گانگستر های طبی بنده منحیث کوچکترین عضو خانواده صحت عامه افغانستان به جناب شما پیشنهاداتی دارم که خداکند در آینده نزدیک بآن جامه عمل پوشانده شود.

1 – ازینکه التراسوند و ایکو کاردیوگرافی تقریبا در اکثر شفاخانه های تخصصی مر کز وجود داردکه اگر آموزش ابتدایی این دو رشته در شفاخانه های تخصصی بدون انحصار ودادن پول صورت گیرد مافیای فوکل پاینتی و فرهنگ انحصار وامتیاز برای همیش به پایان میرسد

2 – آموزش ابتدایی این دو رشته اگر جز پروگرام های تخصصی سرویس های داخله عمومی ، جراحی عمومی، و نسای ولادی گردد در آینده باعث کیفیت بهتر خدمات صحی در تمام کشور میگردد.

3 – برای تثبیت شعار شفافیت و تامین عدالت برای نسل جدید صحت عامه باید در مورد  اعضای  عقده مند فعلی و دیسانتی  کمیسیون ایکوکاردیوگرافی تجدید نظر صورت گرفته و  شما منحیث فرد اول صحت عامه در افغانستان باید این بالا نشینی ها را تثبیت هویت و لیاقت کنید.

4 – الی ایجاد پالیسی جدید غرض آموزش این دو رشته به ریاست آموزش و انکشاف وظیفه داده شود تا فهرست یا ریفرنس معین درین دو رشته را برای تمام داکتران ابلاغ کنند تا این آقایان از فهرست تخیل و خبط تصور خویش سوالات مرموز نسازند و با موهومات و مجهولات استعداد های پرکار را سرکوب نکنند.

                                                        داکتر شبیر عابر                                                                  

 

موضوعات که عنقریب به نشر خواهد رسید

·       -  تبعید داکتران به آینده نامطمین

·       -  رژیم غذایی مریضان چاقی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:35  توسط داکتر سید شبیر عابر  |